Όροι και προϋποθέσεις

        Όροι χρήσης

Η εταιρεία Μπόσκος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε. θέτει στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.vegoritis.com για την αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσα από τις ιστοσελίδες του. Επισκεπτόμενοι το διαδικτυακό τόπο www.vegoritis.com ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, εφόσον οι Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος www.vegoritis.com και τη συμβατική σχέση μεταξύ της www.vegoritis.com . και των μελών/χρηστών της. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους και αν δεν είστε άνω των 18 ετών όπως ορίζει ο νόμος. Επίσης, με την κάθε είσοδό σας στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com, είτε ως επισκέπτης είτε ως μέλος, επιβεβαιώνετε εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Μπόσκος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στη Μπόσκος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Εr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.vegoritis.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.vegoritis.com ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Μπόσκος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Το www.vegoritis.com , εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com παρέχει το Περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη
χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Χαρακτηριστικά προϊόντων

Το www.vegoritis.com έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών κά. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To www.vegoritis.com δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών. Ο παρών διαδικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το www.vegoritis.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 1. Χρήση Διαδικτυακού Τόπου

Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος www.vegoritis.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, μόνο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.vegoritis.com

 1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Για τον λόγο αυτό, καλείστε να συμβουλεύεστε τους παρόντες όρους χρήσης όσο πιο συχνά γίνεται. Οι παραγγελίες συνεπώς διέπονται από τους γενικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα και άρα σε ισχύ την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας. Για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια αφορά τους πελάτες που παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας αποφασίζουν τα Δικαστήρια της Φλώρινας, Ελλάδα.

 1. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegoritis.com είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα και νόμιμο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής, φόροι, δασμοί ή τέλη τα οποία μπορούν να ισχύουν ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας σας. Το www.vegoritis.com διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.

 1. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.vegoritis.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 1. Ασφάλεια

Σε κάθε συναλλαγή σας μέσω PayPal ή πιστωτική κάρτα, τo www.vegoritis.com θα ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του PayPal ή της Τράπεζας μόνο για το εάν η πληρωμή ήταν επιτυχής ή όχι και δεν τηρεί στοιχεία Πιστωτικών Καρτών. Οι πληροφορίες που παρέχετε σαν πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης κατά τη χρήση της πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία είναι ο παραλήπτης των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία του πελάτη. Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εμποδίζει την πραγματοποίηση συναλλαγών με την εταιρία. Η μη πληρωμή εξαιτίας πλαστής ή κλεμμένης πιστωτικής κάρτας θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, που τοποθέτησε τη σχετική παραγγελία, σε ένα ειδικό αρχείο. Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση ή ψευδής πληροφορία θα αποτελεί επίσης αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης.

 1. Προσφορές και δώρα

Τα δώρα που σας χαρίζει το www.vegoritis.com προσφέρονται ανάλογα με το κυρίως προϊόν που αγοράζετε. Τα δώρα αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές σελίδες των εν λόγω προϊόντων. Δεν μπορείτε να απαιτήσετε καμία έκπτωση ή αποζημίωση στην περίπτωση που αρνηθείτε τα δώρα που σας προσφέρει η εταιρία. Τα δώρα δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αποζημιωθούν. Επίσης, πως τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά δεν επιστρέφονται. Τέλος, σημειώνουμε πως καμία προσφορά που παρέχεται δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη πλην των δωρεάν μεταφορικών όταν το κόστος της παραγγελίας ξεπερνά το αναφερόμενο κάθε φορά όριο.

 1. Καταχώριση Παραγγελίας

Τοποθετώντας την παραγγελία σας και ολοκληρώνοντας την αγορά σας μέσω της
ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος www.vegoritis.com , ή ακόμα μέσω e-mail, τηλεφώνου, φαξ ή αλληλογραφίας, σαν πελάτης/αγοραστής έχετε την πλήρη ευθύνη των στοιχείων που μας δίνετε/στέλνετε/συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη φόρμα του www.vegoritis.com.

 1. Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας μέσα από την ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα
www.vegoritis.com , λαμβάνετε την επιβεβαίωσή της μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία μας δηλώσατε.

 1. Πληρωμή

Στα πλαίσια της πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή PayPal, ο λογαριασμός σας δεσμεύεται άμεσα για την αξία των προϊόντων και την αξία των μεταφορικών, όπου αυτά υπάρχουν, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της υποβολής παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.

 1. Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής εμφανίζονται στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής.

 1. Τιμολόγηση

Η φόρμα παραγγελίας που συμπληρώνει ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος του www.vegoritis.com δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Ανεξαρτήτως του τρόπου τοποθέτησης της παραγγελίας και του τρόπου πληρωμής, λαμβάνετε το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς της παραγγελίας σας κατά την παράδοση του προϊόντος, μέσα στο δέμα. Η εταιρία διατηρεί στη διάθεσή της αντίτυπο κάθε τιμολογίου/απόδειξης αγοράς.

 1. Συσκευασία

Τα προϊόντα προς αποστολή συσκευάζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Οι διαδικασίες και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται έτσι ώστε να βελτιώνεται ο τρόπος συσκευασίας και στοχεύουν πάνω από όλα στην ικανοποίησή σας.

 1. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας

Το www.vegoritis.com θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να άλλες ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση άλλες αποστολής άλλες αγοράς άλλες σε περίπτωση που οι μεταφορικές εταιρίες ή τα ταχυδρομεία απεργούν ή σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 1. Ευθύνη σχετικά με τις συνδέσεις (links)

Οι ιστοσελίδες που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες στην ιστοσελίδα του www.vegoritis.com δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας. Κατά συνέπεια, το www.vegoritis.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση.

 1. Ρήτρα ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη
εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.